ACT-R/PM là gì? Nghĩa của từ act-r/pm

ACT-R/PM là gì?

ACT-R/PM“ACT-R/Perceptual-Motor” trong tiếng Anh.

ACT-R/PM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACT-R/PM“ACT-R/Perceptual-Motor”.

ACT-R/Perceptual-Motor: ACT-R / Perceptual-Motor.
mô hình nhận thức.

Giải thích ý nghĩa của ACT-R/PM

ACT-R/PM có nghĩa “ACT-R/Perceptual-Motor”, dịch sang tiếng Việt là “ACT-R / Perceptual-Motor”.