ACT-R là gì? Nghĩa của từ act-r

ACT-R là gì?

ACT-R“ACT-Rational” trong tiếng Anh.

ACT-R là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACT-R“ACT-Rational”.

ACT-Rational: ACT-Rational.
mô hình nhận thức.

Giải thích ý nghĩa của ACT-R

ACT-R có nghĩa “ACT-Rational”, dịch sang tiếng Việt là “ACT-Rational”.