ACTF là gì? Nghĩa của từ actf

ACTF là gì?

ACTF“Army Constructive Training Federation” trong tiếng Anh.

ACTF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACTF“Army Constructive Training Federation”.

Army Constructive Training Federation: Liên đoàn huấn luyện xây dựng quân đội.
Mỹ.

Một số kiểu ACTF viết tắt khác:

Australian Children's Television Foundation: Tổ chức Truyền hình Trẻ em Úc.

Giải thích ý nghĩa của ACTF

ACTF có nghĩa “Army Constructive Training Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn huấn luyện xây dựng quân đội”.