ACTU là gì? Nghĩa của từ actu

ACTU là gì?

ACTU“Australian Council of Trade Unions” trong tiếng Anh.

ACTU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACTU“Australian Council of Trade Unions”.

Australian Council of Trade Unions: Hội đồng Công đoàn Úc.

Giải thích ý nghĩa của ACTU

ACTU có nghĩa “Australian Council of Trade Unions”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Công đoàn Úc”.