ACU là gì? Nghĩa của từ acu

ACU là gì?

ACU“American Conservative Union” trong tiếng Anh.

ACU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACU“American Conservative Union”.

American Conservative Union: Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ACU

ACU có nghĩa “American Conservative Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ”.