ACY là gì? Nghĩa của từ acy

ACY là gì?

ACY“Atlantic City International Airport” trong tiếng Anh.

ACY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACY“Atlantic City International Airport”.

Atlantic City International Airport: Sân bay quốc tế thành phố Atlantic.

Một số kiểu ACY viết tắt khác:

Acadiana Center for Youth: Trung tâm thanh thiếu niên Acadiana.

Giải thích ý nghĩa của ACY

ACY có nghĩa “Atlantic City International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay quốc tế thành phố Atlantic”.