ADA là gì? Nghĩa của từ ada

ADA là gì?

ADA“Air Defence Artillery” trong tiếng Anh.

ADA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADA“Air Defence Artillery”.

Air Defence Artillery: Pháo binh Phòng không.

Một số kiểu ADA viết tắt khác:

American Dental Association: Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ.

Assistant District Attorney: Trợ lý Luật sư Quận.

Americans with Disabilities Act: Đạo luật về người Mỹ khuyết tật.

Giải thích ý nghĩa của ADA

ADA có nghĩa “Air Defence Artillery”, dịch sang tiếng Việt là “Pháo binh Phòng không”.