ADAGE là gì? Nghĩa của từ adage

ADAGE là gì?

ADAGE“Air Defense Air to Ground Engagement” trong tiếng Anh.

ADAGE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADAGE“Air Defense Air to Ground Engagement”.

Air Defense Air to Ground Engagement: Lực lượng Phòng không từ Không quân đến Mặt đất.
mô phỏng.

Giải thích ý nghĩa của ADAGE

ADAGE có nghĩa “Air Defense Air to Ground Engagement”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Phòng không từ Không quân đến Mặt đất”.