ADAS là gì? Nghĩa của từ adas

ADAS là gì?

ADAS“Asiago-DLR Asteroid Survey” trong tiếng Anh.

ADAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADAS“Asiago-DLR Asteroid Survey”.

Asiago-DLR Asteroid Survey: Khảo sát Tiểu hành tinh Asiago-DLR.

Giải thích ý nghĩa của ADAS

ADAS có nghĩa “Asiago-DLR Asteroid Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Tiểu hành tinh Asiago-DLR”.