ADATS là gì? Nghĩa của từ adats

ADATS là gì?

ADATS“Agricultural Development and Training Society” trong tiếng Anh.

ADATS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADATS“Agricultural Development and Training Society”.

Agricultural Development and Training Society: Xã hội Đào tạo và Phát triển Nông nghiệp.

Một số kiểu ADATS viết tắt khác:

Air Defence Anti-Tank System: Hệ thống Phòng không-Chống tăng.

Australian Defence Air Traffic System: Hệ thống Không lưu Quốc phòng Úc.

Giải thích ý nghĩa của ADATS

ADATS có nghĩa “Agricultural Development and Training Society”, dịch sang tiếng Việt là “Xã hội Đào tạo và Phát triển Nông nghiệp”.