ADCTS là gì? Nghĩa của từ adcts

ADCTS là gì?

ADCTS“Advanced Distributed Combat Training System” trong tiếng Anh.

ADCTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADCTS“Advanced Distributed Combat Training System”.

Advanced Distributed Combat Training System: Hệ thống huấn luyện chiến đấu phân tán tiên tiến.

Giải thích ý nghĩa của ADCTS

ADCTS có nghĩa “Advanced Distributed Combat Training System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống huấn luyện chiến đấu phân tán tiên tiến”.