ADDIE là gì? Nghĩa của từ addie

ADDIE là gì?

ADDIE“Analyze Design Develop Implement and Evaluate” trong tiếng Anh.

ADDIE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADDIE“Analyze Design Develop Implement and Evaluate”.

Analyze Design Develop Implement and Evaluate: Phân tích thiết kế Phát triển triển khai và đánh giá.

Giải thích ý nghĩa của ADDIE

ADDIE có nghĩa “Analyze Design Develop Implement and Evaluate”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích thiết kế Phát triển triển khai và đánh giá”.