ADDNS là gì? Nghĩa của từ addns

ADDNS là gì?

ADDNS“Advanced Deployable Day/Night Simulation” trong tiếng Anh.

ADDNS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADDNS“Advanced Deployable Day/Night Simulation”.

Advanced Deployable Day/Night Simulation: Mô phỏng ngày / đêm có thể triển khai nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của ADDNS

ADDNS có nghĩa “Advanced Deployable Day/Night Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng ngày / đêm có thể triển khai nâng cao”.