ADF là gì? Nghĩa của từ adf

ADF là gì?

ADF“Australian Defence Force” trong tiếng Anh.

ADF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADF“Australian Defence Force”.

Australian Defence Force: Lực lượng Phòng vệ Úc.

Một số kiểu ADF viết tắt khác:

African Development Foundation: Quỹ Phát triển Châu Phi.

Giải thích ý nghĩa của ADF

ADF có nghĩa “Australian Defence Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Phòng vệ Úc”.