ADHD là gì? Nghĩa của từ adhd

ADHD là gì?

ADHD“Attention-Deficit Hyperactivity Disorder” trong tiếng Anh.

ADHD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADHD“Attention-Deficit Hyperactivity Disorder”.

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: Rối loạn tăng động giảm chú ý.

Giải thích ý nghĩa của ADHD

ADHD có nghĩa “Attention-Deficit Hyperactivity Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn tăng động giảm chú ý”.