ADHOC là gì? Nghĩa của từ adhoc

ADHOC là gì?

ADHOC“Cambodian Human Rights and Development Association” trong tiếng Anh.

ADHOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADHOC“Cambodian Human Rights and Development Association”.

Cambodian Human Rights and Development Association: Hiệp hội Nhân quyền và Phát triển Campuchia.

Giải thích ý nghĩa của ADHOC

ADHOC có nghĩa “Cambodian Human Rights and Development Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Nhân quyền và Phát triển Campuchia”.