ADIZ là gì? Nghĩa của từ adiz

ADIZ là gì?

ADIZ“Air Defence Identification Zone” trong tiếng Anh.

ADIZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADIZ“Air Defence Identification Zone”.

Air Defence Identification Zone: Vùng nhận dạng phòng không.

Giải thích ý nghĩa của ADIZ

ADIZ có nghĩa “Air Defence Identification Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng nhận dạng phòng không”.