ADL là gì? Nghĩa của từ adl

ADL là gì?

ADL“Anti-Defamation League” trong tiếng Anh.

ADL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADL“Anti-Defamation League”.

Anti-Defamation League: Liên đoàn Chống phỉ báng.

Giải thích ý nghĩa của ADL

ADL có nghĩa “Anti-Defamation League”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Chống phỉ báng”.