ADP là gì? Nghĩa của từ adp

ADP là gì?

ADP“Adenosine DiPhosphate” trong tiếng Anh.

ADP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADP“Adenosine DiPhosphate”.

Adenosine DiPhosphate: Adenosine DiPhosphate.

Một số kiểu ADP viết tắt khác:

Army Doctrine Publication: Nhà xuất bản Học thuyết Quân đội.
Anh, Canada, Úc.

Automatic Data Processing: Xử lý dữ liệu tự động.

Automated Data Processing: Xử lý dữ liệu tự động.

Giải thích ý nghĩa của ADP

ADP có nghĩa “Adenosine DiPhosphate”, dịch sang tiếng Việt là “Adenosine DiPhosphate”.