ADSR là gì? Nghĩa của từ adsr

ADSR là gì?

ADSR“Attack, Decay, Sustain, Release” trong tiếng Anh.

ADSR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADSR“Attack, Decay, Sustain, Release”.

Attack, Decay, Sustain, Release: Tấn công, Suy tàn, Duy trì, Phát hành.
đặc điểm kỹ thuật phong bì âm thanh.

Giải thích ý nghĩa của ADSR

ADSR có nghĩa “Attack, Decay, Sustain, Release”, dịch sang tiếng Việt là “Tấn công, Suy tàn, Duy trì, Phát hành”.