ADT là gì? Nghĩa của từ adt

ADT là gì?

ADT“Atlantic Daylight Time” trong tiếng Anh.

ADT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADT“Atlantic Daylight Time”.

Atlantic Daylight Time: Giờ ban ngày Đại Tây Dương.
UTC-3 giờ.

Giải thích ý nghĩa của ADT

ADT có nghĩa “Atlantic Daylight Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ ban ngày Đại Tây Dương”.