ADW là gì? Nghĩa của từ adw

ADW là gì?

ADW“Air Defence Warning” trong tiếng Anh.

ADW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADW“Air Defence Warning”.

Air Defence Warning: Cảnh báo Phòng không.

Giải thích ý nghĩa của ADW

ADW có nghĩa “Air Defence Warning”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh báo Phòng không”.