AEI-T là gì? Nghĩa của từ aei-t

AEI-T là gì?

AEI-T“Army Enterprise Infostructure-Transport” trong tiếng Anh.

AEI-T là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AEI-T“Army Enterprise Infostructure-Transport”.

Army Enterprise Infostructure-Transport: Cơ sở hạ tầng-Giao thông vận tải của Doanh nghiệp Quân đội.

Giải thích ý nghĩa của AEI-T

AEI-T có nghĩa “Army Enterprise Infostructure-Transport”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở hạ tầng-Giao thông vận tải của Doanh nghiệp Quân đội”.