AEST là gì? Nghĩa của từ aest

AEST là gì?

AEST“Australian Eastern Standard Time” trong tiếng Anh.

AEST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AEST“Australian Eastern Standard Time”.

Australian Eastern Standard Time: Giờ chuẩn miền đông Úc.

Giải thích ý nghĩa của AEST

AEST có nghĩa “Australian Eastern Standard Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ chuẩn miền đông Úc”.