AFAIK là gì? Nghĩa của từ afaik

AFAIK là gì?

AFAIK“As Far As I Know” trong tiếng Anh.

AFAIK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFAIK“As Far As I Know”.

As Far As I Know: Theo như tôi biết.

Giải thích ý nghĩa của AFAIK

AFAIK có nghĩa “As Far As I Know”, dịch sang tiếng Việt là “Theo như tôi biết”.