AFC là gì? Nghĩa của từ afc

AFC là gì?

AFC“American Football Conference” trong tiếng Anh.

AFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFC“American Football Conference”.

American Football Conference: Hội nghị bóng đá Mỹ.

Một số kiểu AFC viết tắt khác:

Approved for construction: Đã được phê duyệt để xây dựng.

Asian Football Confederation: Liên đoàn bóng đá châu Á.

Giải thích ý nghĩa của AFC

AFC có nghĩa “American Football Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị bóng đá Mỹ”.