AFCEA là gì? Nghĩa của từ afcea

AFCEA là gì?

AFCEA“Armed Forces Communications and Electronics Association” trong tiếng Anh.

AFCEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFCEA“Armed Forces Communications and Electronics Association”.

Armed Forces Communications and Electronics Association: Hiệp hội Điện tử và Truyền thông Lực lượng Vũ trang.

Giải thích ý nghĩa của AFCEA

AFCEA có nghĩa “Armed Forces Communications and Electronics Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Điện tử và Truyền thông Lực lượng Vũ trang”.