AFL-CIO là gì? Nghĩa của từ afl-cio

AFL-CIO là gì?

AFL-CIO“American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations” trong tiếng Anh.

AFL-CIO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFL-CIO“American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations”.

American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations: Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ - Đại hội các Tổ chức Công nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của AFL-CIO

AFL-CIO có nghĩa “American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ - Đại hội các Tổ chức Công nghiệp”.