AFOSR là gì? Nghĩa của từ afosr

AFOSR là gì?

AFOSR“U.S. Air Force Office of Scientific Research” trong tiếng Anh.

AFOSR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFOSR“U.S. Air Force Office of Scientific Research”.

U.S. Air Force Office of Scientific Research: Văn phòng Nghiên cứu Khoa học Không quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AFOSR

AFOSR có nghĩa “U.S. Air Force Office of Scientific Research”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Nghiên cứu Khoa học Không quân Hoa Kỳ”.