AFRTS là gì? Nghĩa của từ afrts

AFRTS là gì?

AFRTS“Armed Forces Radio and Television Service” trong tiếng Anh.

AFRTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFRTS“Armed Forces Radio and Television Service”.

Armed Forces Radio and Television Service: Dịch vụ phát thanh và truyền hình lực lượng vũ trang.

Giải thích ý nghĩa của AFRTS

AFRTS có nghĩa “Armed Forces Radio and Television Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ phát thanh và truyền hình lực lượng vũ trang”.