AFS là gì? Nghĩa của từ afs

AFS là gì?

AFS“Available For Sale” trong tiếng Anh.

AFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFS“Available For Sale”.

Available For Sale: Có sẵn để bán.
Thuật ngữ được dùng phổ biến trong lĩnh vực kế toán, với mục đích để phân loại tài sản tài chính.

Một số kiểu AFS viết tắt khác:

Active Front Steering: Chỉ đạo phía trước chủ động.

Air Facility Sub-System: Hệ thống cơ sở hàng không.

Amniotic Fluid-derived Stem: Thân cây có nguồn gốc từ nước ối.

Advanced Front-lighting System: Hệ thống chiếu sáng phía trước tiên tiến.

Aeronautical Fixed Service: Dịch vụ cố định hàng không.

Alternative Financial Service: Dịch vụ tài chính thay thế.

American Foundry Society: Hiệp hội đúc Hoa Kỳ.

American Folklore Society: Hội văn hóa dân gian Hoa Kỳ.

Association of Football Statisticians: Hiệp hội các nhà thống kê bóng đá.

Australian Flag Society: Hiệp hội cờ Úc.

Army Fire Service: Sở cứu hỏa quân đội.

Giải thích ý nghĩa của AFS

AFS có nghĩa “Available For Sale”, dịch sang tiếng Việt là “Có sẵn để bán”.