AFSA là gì? Nghĩa của từ afsa

AFSA là gì?

AFSA“Air Force Studies and Analysis” trong tiếng Anh.

AFSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFSA“Air Force Studies and Analysis”.

Air Force Studies and Analysis: Nghiên cứu và Phân tích Lực lượng Không quân.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AFSA

AFSA có nghĩa “Air Force Studies and Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu và Phân tích Lực lượng Không quân”.