AFSC là gì? Nghĩa của từ afsc

AFSC là gì?

AFSC“U.S. Air Force Staff College” trong tiếng Anh.

AFSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFSC“U.S. Air Force Staff College”.

U.S. Air Force Staff College: Trường Cao đẳng Tham mưu Không quân Hoa Kỳ.
lỗi thời, được thay thế bằng JFSC.

Một số kiểu AFSC viết tắt khác:

U.S. Air Force Systems Command: Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AFSC

AFSC có nghĩa “U.S. Air Force Staff College”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Cao đẳng Tham mưu Không quân Hoa Kỳ”.