AGARD là gì? Nghĩa của từ agard

AGARD là gì?

AGARD“Advisory Group for Aerospace Research and Development” trong tiếng Anh.

AGARD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGARD“Advisory Group for Aerospace Research and Development”.

Advisory Group for Aerospace Research and Development: Nhóm cố vấn cho Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ.

Giải thích ý nghĩa của AGARD

AGARD có nghĩa “Advisory Group for Aerospace Research and Development”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm cố vấn cho Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ”.