AGB là gì? Nghĩa của từ agb

AGB là gì?

AGB“Advanced Game Boy” trong tiếng Anh.

AGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGB“Advanced Game Boy”.

Advanced Game Boy: Game Boy nâng cao.
Nintendo.

Giải thích ý nghĩa của AGB

AGB có nghĩa “Advanced Game Boy”, dịch sang tiếng Việt là “Game Boy nâng cao”.