AGC là gì? Nghĩa của từ agc

AGC là gì?

AGC“Apollo Guidance Computer” trong tiếng Anh.

AGC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGC“Apollo Guidance Computer”.

Apollo Guidance Computer: Máy tính hướng dẫn Apollo.

Một số kiểu AGC viết tắt khác:

Automatic Gain Control: Điều khiển tự động.

Adjutant General's Corps: Quân đoàn của tướng phụ tá.
Quân đội Anh.

Giải thích ý nghĩa của AGC

AGC có nghĩa “Apollo Guidance Computer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy tính hướng dẫn Apollo”.