AGO là gì? Nghĩa của từ ago

AGO là gì?

AGO“Angola” trong tiếng Anh.

AGO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGO“Angola”.

Angola: Angola.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của AGO

AGO có nghĩa “Angola”, dịch sang tiếng Việt là “Angola”.