AGRICOLA là gì? Nghĩa của từ agricola

AGRICOLA là gì?

AGRICOLA“Agriculture Online Access” trong tiếng Anh.

AGRICOLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGRICOLA“Agriculture Online Access”.

Agriculture Online Access: Truy cập Trực tuyến Nông nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của AGRICOLA

AGRICOLA có nghĩa “Agriculture Online Access”, dịch sang tiếng Việt là “Truy cập Trực tuyến Nông nghiệp”.