AGTS là gì? Nghĩa của từ agts

AGTS là gì?

AGTS“Advanced Gunnery Training System” trong tiếng Anh.

AGTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGTS“Advanced Gunnery Training System”.

Advanced Gunnery Training System: Hệ thống đào tạo súng tiên tiến.

Giải thích ý nghĩa của AGTS

AGTS có nghĩa “Advanced Gunnery Training System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống đào tạo súng tiên tiến”.