AHQ là gì? Nghĩa của từ ahq

AHQ là gì?

AHQ“Air Headquarters” trong tiếng Anh.

AHQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AHQ“Air Headquarters”.

Air Headquarters: Trụ sở Không quân.

Giải thích ý nghĩa của AHQ

AHQ có nghĩa “Air Headquarters”, dịch sang tiếng Việt là “Trụ sở Không quân”.