ANSEL là gì? Nghĩa của từ ansel

ANSEL là gì?

ANSEL“American National Standard for Extended Latin” trong tiếng Anh.

ANSEL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ANSEL“American National Standard for Extended Latin”.

American National Standard for Extended Latin: Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ cho tiếng Latinh mở rộng.

Giải thích ý nghĩa của ANSEL

ANSEL có nghĩa “American National Standard for Extended Latin”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ cho tiếng Latinh mở rộng”.