APD là gì? Nghĩa của từ apd

APD là gì?

APD“Auditory Processing Disorder” trong tiếng Anh.

APD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng APD“Auditory Processing Disorder”.

Auditory Processing Disorder: Rối loạn xử lý thính giác.

Một số kiểu APD viết tắt khác:

Air Passenger Duty: Nhiệm vụ hành khách hàng không.

Albuquerque Police Department: Sở cảnh sát Albuquerque.

Avalanche photodiode: Điốt quang Avalanche.

Anchorage Police Department: Sở cảnh sát Anchorage.

Austin Police Department: Sở cảnh sát Austin.

Army Publishing Directorate: Ban Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội.

Automated Peritoneal Dialysis: Lọc màng bụng tự động.

Atlanta Police Department: Sở cảnh sát Atlanta.

Airport Police Division: Đội cảnh sát sân bay.

Aurora Police Department: Sở cảnh sát Aurora.

Amtrak Police Department: Sở cảnh sát Amtrak.

Action Potential Duration: Thời lượng tiềm năng của hành động.

Akron Police Department: Sở cảnh sát Akron.

Associated Products and Distribution: Sản phẩm liên kết và phân phối.

Avalanche photodiodes: Điốt quang Avalanche.

Academy Printing Density: Mật độ in của Học viện.

Academy for Peace and Development: Học viện Hòa bình và Phát triển.

Alliance for Peace and Democracy: Liên minh vì Hòa bình và Dân chủ.

Ablative Photo-Decomposition: Phân tách ảnh gốc.

Accessory Products Division: Bộ phận Sản phẩm Phụ kiện.

Alexandria Police Department: Sở cảnh sát Alexandria.

Antiphase domain: Miền Antiphase.

Albany Police Department: Sở cảnh sát Albany.

Avalanche Photo Diode: Diode ảnh Avalanche.

Annotated Peptide Database: Cơ sở dữ liệu Peptide được chú thích.

Altoona Police Department: Sở cảnh sát Altoona.

Antibody and Product Development: Phát triển sản phẩm và kháng thể.

Appointment, Promotion and Discipline: Bổ nhiệm, Thăng chức và Kỷ luật.

Administration, Planning and Development: Quản trị, Lập kế hoạch và Phát triển.

Asheville Police Department: Sở cảnh sát Asheville.

Atomic Power Division: Bộ phận năng lượng nguyên tử.

Airborne Personnel Detectors: Máy dò nhân viên trên không.

Antioch Police Department: Sở cảnh sát Antioch.

Accident Prevention Division: Phòng chống tai nạn.

Ablative Photodecomposition: Phân hủy quang học Ablative.

Ambulatory Procedures Department: Phòng thủ tục cấp cứu.

Advanced Product Design: Thiết kế sản phẩm nâng cao.

Alien Property Division: Bộ phận tài sản người nước ngoài.

Annapolis Police Department: Sở cảnh sát Annapolis.

American Political Development: Phát triển chính trị Hoa Kỳ.

Ashby Police Department: Sở cảnh sát Ashby.

Aberdeen Police Department: Sở cảnh sát Aberdeen.

Advanced Professional Diploma: Văn bằng Chuyên nghiệp Nâng cao.

Alternate Public Defender: Hậu vệ công thay thế.

Avalanche Photodiode Detector: Máy dò điốt quang Avalanche.

Assistant Public Defender: Trợ lý Phòng thủ Công cộng.

Accelerated Product Development: Phát triển sản phẩm cấp tốc.

All Position Dancing: Tất cả các vị trí Khiêu vũ.

Afferent Pupillary Defect: Khuyết tật ở nhũ hoa.

Army Pay Department: Bộ lương quân đội.

Association for the Progress of Management: Hiệp hội vì sự tiến bộ của quản lý.

Giải thích ý nghĩa của APD

APD có nghĩa “Auditory Processing Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn xử lý thính giác”.