APDT là gì? Nghĩa của từ apdt

APDT là gì?

APDT“Association of Pet Dog Trainers” trong tiếng Anh.

APDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng APDT“Association of Pet Dog Trainers”.

Association of Pet Dog Trainers: Hiệp hội những người huấn luyện chó cảnh.

Giải thích ý nghĩa của APDT

APDT có nghĩa “Association of Pet Dog Trainers”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội những người huấn luyện chó cảnh”.