ARRF là gì? Nghĩa của từ arrf

ARRF là gì?

ARRF“Allied Rapid Reaction Force” trong tiếng Anh.

ARRF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ARRF“Allied Rapid Reaction Force”.

Allied Rapid Reaction Force: Lực lượng phản ứng nhanh của Đồng minh.

Giải thích ý nghĩa của ARRF

ARRF có nghĩa “Allied Rapid Reaction Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng phản ứng nhanh của Đồng minh”.