ARRL là gì? Nghĩa của từ arrl

ARRL là gì?

ARRL“American Radio Relay League” trong tiếng Anh.

ARRL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ARRL“American Radio Relay League”.

American Radio Relay League: Liên đoàn Tiếp sóng vô tuyến Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ARRL

ARRL có nghĩa “American Radio Relay League”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Tiếp sóng vô tuyến Hoa Kỳ”.