ARSPACE là gì? Nghĩa của từ arspace

ARSPACE là gì?

ARSPACE“Army Space Command” trong tiếng Anh.

ARSPACE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ARSPACE“Army Space Command”.

Army Space Command: Bộ tư lệnh không gian quân đội.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ARSPACE

ARSPACE có nghĩa “Army Space Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh không gian quân đội”.