ARWG là gì? Nghĩa của từ arwg

ARWG là gì?

ARWG“Army Research Working Group” trong tiếng Anh.

ARWG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ARWG“Army Research Working Group”.

Army Research Working Group: Nhóm công tác nghiên cứu quân đội.
"are-wig".

Giải thích ý nghĩa của ARWG

ARWG có nghĩa “Army Research Working Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm công tác nghiên cứu quân đội”.