AS là gì? Nghĩa của từ as

AS là gì?

AS“ActionScript” trong tiếng Anh.

AS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AS“ActionScript”.

ActionScript: ActionScript.

Một số kiểu AS viết tắt khác:

Australia: Úc.
mã quốc gia FIPS 10-4.

American Samoa: American Samoa.
ký hiệu bưu chính, ISO 3166 digram.

Assam / Asom: Assam / Asom.
mã nhà nước của Ấn Độ.

Adult swim: Bơi người lớn.
as.

Assamese language: Ngôn ngữ Assam.
mã ISO 639-1: as.

Attosecond: Attosecond.
dưới dạng.

Attosiemens: Attosiemens.
aS.

Arsenic: Asen.
As.

Giải thích ý nghĩa của AS

AS có nghĩa “ActionScript”, dịch sang tiếng Việt là “ActionScript”.