ASAP là gì? Nghĩa của từ asap

ASAP là gì?

ASAP“As Soon As Possible” trong tiếng Anh.

ASAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASAP“As Soon As Possible”.

As Soon As Possible: Sớm nhất có thể.

Giải thích ý nghĩa của ASAP

ASAP có nghĩa “As Soon As Possible”, dịch sang tiếng Việt là “Sớm nhất có thể”.