ASB là gì? Nghĩa của từ asb

ASB là gì?

ASB“Associated Student Body” trong tiếng Anh.

ASB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASB“Associated Student Body”.

Associated Student Body: Hội Sinh viên Liên kết.

Một số kiểu ASB viết tắt khác:

Alternative Service Book: Sách dịch vụ thay thế.

Giải thích ý nghĩa của ASB

ASB có nghĩa “Associated Student Body”, dịch sang tiếng Việt là “Hội Sinh viên Liên kết”.